Detta inlägg är hämtat från Farrs hemsida. Se mer info på www.farr.se

Det tillfälliga uppehållstillståndet varar i 13 månader och du måste ansöka om förlängning innan det går ut (tidigast två månader innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut) för att du inte ska falla ur samhällssystemen. För att få fortsatt tillstånd måste du ha börjat på en utbildning som är godkänd av Migrationsverket. För att kunna få förlängt på grund av gymnasiestudier får du inte ha fyllt 25 år. Finns det risk att du fyller 25 innan beslut tas bör du försöka få fast arbete och även söka tillstånd på grund av arbetet.

 Vem handlar det om? Denna artikel är skriven främst för dem som har haft 13 månaders uppehållstillstånd enligt ”nya gymnasielagen”. Men ungefär samma regler gäller även dig som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov om detta tillstånd inte kan förlängas och du går i gymnasiet. Ungefär samma regler gäller också om du har haft uppehållstillstånd som minderårig på grund av brist på ordnat mottagande. En skillnad är att om du tillhör någon av dessa kategorier kan du få uppehållstillstånd två 13-månadersperioder för att gå ett sådant introduktionsprogram som leder till fortsatta studier (till exempel språkintro). Därefter krävs att du kommit in på ett nationellt program, allmän kurs på folkhögskola eller ett yrkespaket som leder till att söka jobb. Den som har haft ett första uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen kan inte få förlängt för mer än en 13-månadersperiod för introduktionsprogram som leder till fortsatta studier.Artikeln handlar också om möjligheten till permanent uppehållstillstånd på grund av arbete efter att ha haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen. Dessa regler gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller gymnasiereglerna.

För de ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen och ska förlänga sina uppehållstillstånd, finns det två olika grunder som kan ge beviljad förlängning:

  1. Den ena grunden är om du studerar på ett “introduktionsprogram med fokus på behörighet till nationellt program”. Detta kan exempelvis vara språkintroduktion. Om du går ett sådant program, kommer uppehållstillståndet att förlängas med 13 månader. Innan uppehållstillståndet slutar att gälla kommer du att behöva ansöka om förlängning igen så att du kan fortsätta dina studier på gymnasienivå. Du behöver alltså under den första förlängningen bli antagen till en utbildning som är godkänd enligt gällande regelverk, dvs som i punkt 2 nedan. Godkända utbildningar på gymnasienivå kan vara yrkesutbildning som syftar till etablering på arbetsmarknaden, nationellt program på gymnasieskola/Komvux eller en allmän kurs på folkhögskola.
  2. Den andra grunden är om du studerar på yrkesutbildning/yrkesintroduktion som syftar till etablering på arbetsmarknaden (kan vara på Komvux eller gymnasieskola) eller nationellt program på gymnasieskola/Komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Vid sådana studier kommer du att få ett uppehållstillstånd som sträcker sig fram till den dagen din utbildning avslutas plus sex månader för att få tid att hitta ett arbete. Dessa sex månader börjar räknas från och med den dagen studierna har avslutats.

Ansökan om förlängning

Du ansöker genom att gå in på Migrationsverkets sida och fylla i en webb-ansökan. För detta behövs en e-legitimation, som bank-ID, och du behöver ha en mail-adress. Om du inte har det kan du istället ladda ned en blankett som ska skickas in.

Här görs webbansökan: Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.
Här finns instruktioner om hur du gör om du inte har e-legitimation: Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt den till­fäl­liga lagen – om du inte kan använda e-tjänsten.

När du ansöker om förlängning hos Migrationsverket via webben eller via pappersblankett, ska du också skicka handlingar som styrker din skolgång. Du skickar in din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument om du går på folkhögskola. Det är väldigt viktigt att du skickar in rätt handlingar från din gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux, Särvux eller folkhögskola. I e-tjänsten kan du ladda upp bilagor från en dator. Om du ansöker med blankett skickar du in handlingarna till en adress som beror på var du bor. Det står på Migrationsverkets sida med instruktioner hur du ska ta reda på vilken adress du ska använda.

I blanketten behöver du kryssa i en eller flera anledningar till varför du behöver förlänga ditt uppehållstillstånd. Sätt ett kryss i rutan framför Jag studerar på gymnasial nivå i Sverige.

Hur vet jag om min utbildning är godkänd?

Det kan vara väldigt svårt att veta om du går en godkänd utbildning. Därför är det viktigt att du tar kontakt med en studievägledare på din skola eller annan kunnig person för att med säkerhet veta att utbildningen är godkänd enligt regelverket och att utbildningen leder till studiebevis/gymnasieexamen, alternativt behörighet till nationellt program på gymnasienivå. Ta hjälp av kunniga personer när du är osäker och har frågor om utbildningen!

Om du går på komvux och har inslag av studier i svenska eller annat som inte är på gymnasienivå så är det särskilt viktigt att det framgår av studieplanen att utbildningen leder fram till en examen. Att gå på SFI räcker inte! Om det är en yrkesutbildning du går på komvux så är det viktigt att programmet leder fram till att du kan söka jobb inom yrket. Det ska finnas en viss mängd praktik inom programmet.

Det finns även yrkesprogram inom gymnasieskolan som leder fram till etablering på arbetsmarknaden. Dessa räknas inte som introduktionsprogram som gör att du kan fortsätta på en annan nationell gymnasiekurs, utan du kommer att behöva söka jobb efter att utbildningen är klar.

När du gör en förlängningsansökan ska en individuell studieplan skickas med och den bör alltid vara godkänd av en studievägledare/eller någon annan kunnig person innan du skickar iväg din ansökan.

Den individuella studieplanen kan vara utformad på lite olika sätt. Det är viktigt att start- och slutdatum för utbildningen finns med, skolans namn, kursförteckning, syfte och mål med utbildningen och att du studerar på heltid. Kursförteckning ska även skickas med för de utbildningar som du planerar att gå längre fram (t ex på Komvux). Om du går en utbildning som leder fram till gymnasieexamen eller till etablering på arbetsmarknaden så ska studieplanen omfatta hela kursen, fram till examen, även om kursen löper över flera terminer.

Migrationsverket har publicerat en redovisning som innehåller exempel på kurser som godkänts eller underkänts.

Byte av utbildning

Det kan vara så att du måste byta utbildning under den första perioden med 13 månaders uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Men du kan inte få uppehållstillstånd för att gå ett introduktionsprogram som ska leda till fortsatta studier (som språkintro) om du har hunnit påbörja ett nationellt program eller yrkespaket. När du väl har förlängt ditt uppehållstillstånd och påbörjat en godkänd utbildning, är reglerna mycket restriktiva vid byte av utbildning. Det går vanligen inte att byta från en yrkesutbildning till en annan eller byta nationellt program. Det är viktigt att rådfråga Migrationsverket eller en kunnig studievägledare innan du genomför ett eventuellt byte av utbildning.

Kan jag lämna Sverige medan jag väntar på beslut?

I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver man ett giltigt uppehållstillståndskort. Det innebär att du kanske inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om du är utomlands när ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Det finns ungdomar som åkt utomlands under tiden de väntar på svar, och som har lyckats komma in, men det är inget FARR rekommenderar.

Brottslighet

När Migrationsverket gör en bedömning om att förlänga ditt uppehållstillstånd kontrollerar de också om du har begått något brott i Sverige eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Om du har begått ett brott kan det påverka dina möjligheter till förlängning av ditt uppehållstillstånd negativt.

När kommer mitt besked?

En del som har ansökt om förlängning av tillstånd får ett brev med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot ansökan. Om du inte har fått något brev kan du själv logga in på Min sida (migrationsverket.se), och kontrollera om din ansökan har kommit in och registrerats. Detta är extra viktigt om din ansökan skickades via post. Om ditt uppehållstillstånd går ut under tiden du väntar på svar kommer du få ett annat brev som berättar att Migrationsverket har inhiberat (stoppat) ditt utvisningsbeslut under tiden du väntar på beslut om förlängning av tillstånd. Detta kan skapa en del oro, men är helt enligt regelverket.

 FAKTA: Under tiden du väntar på beslut behåller du dina rättigheter som folkbokförd. Alltså har du samma rätt till studiebidrag, barnbidrag och socialförsäkring och rätt till en mer omfattande sjukvård som tidigare.

Vad händer om jag missat ansöka eller inte hunnit börja på utbildningen innan första tillståndet löper ut?

Migrationsverket har tidigare  sagt att utbildningen måste ha påbörjats innan det första uppehållstillståndet löpt ut. I sitt senaste ställningstagande har Migrationsverket skrivit att det räcker att utbildningen har påbörjats när beslutet fattas. Om du får avslag för att du inte hunnit påbörja studierna kan du överklaga. Om du hinner börja utbildningen innan domstolen fattar sitt beslut kan domstolen välja att godkänna ansökan.

Du behöver göra ansökan innan det första tillståndet löpt ut för att inte förlora rättigheterna som studiebidrag med mera. Om du redan har ett beslut om utvisning så befinner du dig dessutom olagligt i landet när uppehållstillståndet löpt ut. Men din ansökan ska ändå behandlas. Migrationsverket valde under en period att avvisa sådana ansökningar som för sent inkomna och inte behandla dem alls. Men det står inget i lagen om när ansökan ska vara inne. I början av januari 2021 beslutade Migrationsöverdomstolen i en vägledande dom att ansökningar som kommit in efter att tidigare tillstånd löpt ut ändå ska behandlas.

Om din ansökan har avvisats av den här anledningen men du fortfarande går på utbildningen kan du pröva att söka på nytt!

Beslut

När Migrationsverket har fattat beslut skickar de ett brev om det hem till dig. Ansökan kan godkännas direkt eller så kan Migrationsverket kalla dig till en intervju. Du kan också behöva komplettera din ansökan.

Beslut om uppehållstillstånd skickas till din folkbokföringsadress. 

OBS: Det är viktigt att meddela Skatteverket om du flyttar till en annan adress.

När du har fått din ansökan om förlängt uppehållstillstånd godkänd, är det viktigt att närvara på lektionerna för att visa att du följer din studieplan. 

Ditt uppehållstillstånd kan i värsta fall återkallas om du har för hög ogiltig frånvaro i skolan. 

Du behöver redovisa aktivt deltagande varje år till migrationsverket ifall du har ett uppehållstillstånd som varar längre än 13 månader. Läs mer här om aktivt deltagande på Migrationsverket.  

Vad händer om jag inte blir klar med studierna inom den tid jag fått uppehållstillstånd?

Det går att ansöka om förlängning för fortsatta studier på samma utbildning, alltså till ett nytt examensdatum plus sex månader. Men du måste ha deltagit aktivt i studierna. Du kan inte få uppehållstillstånd eller få det förlängt på grund av gymnasiestudier efter att du fyllt 25 år. 

Vad händer om jag blir klar med studierna för tidigt?

Detta kan hända, framför allt om du är en av de yngre ensamkommande som fick fyra års uppehållstillstånd enligt begränsningslagens paragraf 16e, den ”gamla gymnasielagen”. Migrationsverket har förklarat i sitt senaste ställningstagande att dessa får ha kvar sina fyraåriga tillstånd även om de blir klara med skolan mer än sex månader innan uppehållstillståndet tar slut. Men innan ditt fyraåriga tillstånd tar slut behöver du ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete (se nedan).

Det kan uppstå även för andra att de klarat av sina studier snabbare än planerat. Om du är i den situationen kan det bli svårt för dig att fortsätta redovisa att du studerar aktivt varje år. Normalt ska Migrationsverket låta dig ha kvar tillståndet ändå, enligt det senaste rättsliga ställningstagandet. Men om det är lång tid kvar bör du för säkerhets skull ta kontakt med Migrationsverket och fråga om du får behålla ditt tillstånd och söka anställning under tiden.

Går det att ansöka på nytt efter avslag? 

Till att börja med kan du överklaga till domstol. Du kan överklaga om du anser att Migrationsverket har gjort fel, eller om du tror att du kommer att uppfylla villkoren när domstolen tar beslut. Om du redan hade ett beslut om utvisning när du ansökte enligt gymnasielagen så kommer Migrationsverket att upphäva inhibitionen vid ett avslag. För att du inte ska kunna gripas för utvisning medan du väntar på svar på överklagan behöver du skriva i din överklagan att du begär att domstolen beviljar dig inhibition.

Idag vet vi ännu inte om man senare kan söka om förlängning av uppehållstillstånd på nytt, om man fick avslag vid första försöket att förlänga, till exempel för att man inte kommit in på godkänd utbildning. Detta behöver först prövas i domstol. FARR kommer att uppdatera den här informationen om vi får veta mer om detta.

PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND EFTER STUDIER

När du har avslutat dina studier, måste du kunna försörja dig själv för att få stanna i Sverige. Om du försörjer dig genom en anställning måste arbetsgivaren ha meddelat Skatteverket om din anställning senast månaden efter du började jobba. Om din abetsgivare inte har gjort detta eller du nyligen blivit anställd måste arbetsgivaren åtminstone ha meddelat Skatteverket senast då du får beslut.

Om du är under 25 år måste du ha fullföljt din gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning för att kunna få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Det är inte nödvändigt att ha avslutat din utbildning med fullständiga betyg, det viktiga är att du har fått ett examensbevis eller studiebevis som visar att utbildningen har fullföljts. Det räcker oftast inte att ha gått ett introduktionsprogram. Är du under 25 så behöver du ha gått ett nationellt program på gymnasieskola/Komvux eller allmän kurs på folkhögskola. Det fungerar också med en yrkesutbildning på Komvux eller ett yrkesintroduktionsprogram i gymnasieskolan som syftar till etablering på arbetsmarknaden (inte till fortsatta studier).

Den som har hunnit fylla 25 och har arbete kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med förlängningen även om utbildningen inte är färdig.

När du ska ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning måste du göra det innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd för studier har gått ut. Du måste även kunna visa i din ansökan att du har ett arbete. Du kan inte få uppehållstillstånd på grund av arbete förrän det förra uppehållstillståndet har löpt ut.

Dina anställningsvillkor, som lön och försäkringsskydd ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal eller följa nivån för vad som är vanligt i den bransch du  får arbete. Om du jobbar deltid ska inkomsten ändå vara tillräcklig för att du ska kunna försörja dig själv.

Vid andra typer av arbetstillstånd finns en fast gräns som man måste tjäna (13000 kronor i månaden före skatt), men för permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen finns ingen fast gräns utan Migrationsverket bedömer varje fall för sig. Du behöver ca 4200 kronor kvar i månaden efter att du har betalat fasta kostnader: skatt, hyra, electricitet, hemförsäkring och arbetsresor. Därför begär Migrationsverket att du ska visa till exempel hur hög hyra du har, för att de ska kunna räkna ut hur hög lönen behöver vara. Det är viktigt att du skickar in kopia på hyresavtal eller hyresavier, särskilt om din hyra är låg. Annars kan Migrationsverket gissa att du har en ”normal” hyra som är mycket högre. Om du jobbar heltid behöver du i vilket fall tjäna mer än den här miniminivån, eftersom lönen ska vara i nivå med vad andra tjänar i samma bransch.

Anställningen ska vara varaktig. Enligt Migrationsverket betyder det en tillsvidareanställning eller ett arbetskontrakt som gäller minst två år framåt från den dag Migrationsverket fattar beslut. Det krävs alltså mer än två år räknat från att du börjat arbeta. Din anställning får inte vara subventionerad genom någon form av statligt bidrag.

Det är tillåtet att räkna ihop inkomster från flera varaktiga jobb.

De flesta anställningar i Sverige påbörjas med en provanställning*. Migrationsverket har tidigare sagt att det inte går att få permanent uppehållstillstånd förrän provanställningen har övergått till en tillsvidareanställning. Men numera säger Migrationsverket att en provanställning i vissa fall kan godkännas. Om du är i den situationen kan du behöva visa att din arbetsgivare alltid använder provanställning eller att de flesta som provanställs hos din arbetsgivare brukar få fast jobb när provanställningen tar slut. Om du inte kan visa det kan du försöka kompromissa med arbetsgivaren om kortare provanställning, eller ingen provanställning alls. Det kan vara lättare om du kan visa tidigare referenser eller om du sedan tidigare arbetat på samma ställe.

 FAKTA: *Provanställning: Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Provanställningen får i regel inte vara längre än 6 månader, men den kan givetvis vara kortare. Om den inte avbryts eller sägs upp före provanställningen går ut, så har provanställningen automatiskt övergått till en tillsvidareanställning. 
Tillsvidareanställning: Tillsvidareanställning (i dagligt tal fast anställning) innebär att din anställning löper på från ett startdatum tills dess att antingen du eller din arbetsgivare säger upp dig.

Kan arbete som lärling ge permanent uppehållstillstånd?

Om en lärlingsperiod finns med i utbildningsplanen så kan den ingå i den tid du får uppehållstillstånd för utbildningen. Men det är inte vanligt. Om lärlingsperioden kommer efter utbildningens slut så bedöms den som vilket arbete som helst. Det betyder att du måste ha anställningsavtal om ett lärlingsjobb med minst två år kvar eller som fast anställning.

Du kan ta ett jobb inom vilket område som helst. Du behöver alltså inte ta ett jobb inom det yrke du har utbildat dig till. 

Det är även möjligt att få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning genom att starta eget företag. För mer information se frågan om detta i Migrationsverkets information om reglerna. Detta är svårt och kräver en mängd ekonomiska rapporter, tillstånd, deklarationer mm, så du behöver ha kunskaper i företagsekonomi eller ha hjälp av en revisor. Detta är inte urformat för gymnasister utan snarare för vuxna som har haft uppehållstillstånd en längre tid av andra skäl och ansöker om permanent tillstånd.

FARR rekommenderar att du blir medlem i ett fackförbund så fort du har fått en anställning. Migrationsverket kan också be om att fackligt utlåtande när man ansöker om permanent uppehållstillstånd. 

Hur ska jag klara detta när skolor och arbetsplatser stängs på grund av Corona?

Tyvärr har vi inget bra svar på detta. FARR och många andra kräver att reglerna ändras så att det blir lättare att få uppehållstillstånd. Men det har inte hjälpt. Migrationsverket har skrivit på sin hemsida att de fattar beslut som vanligt. Därför blir det ännu viktigare än tidigare att du deltar i studierna så aktivt det går. Du kan ändå behöva prata med lärare och yrkesvägledare om att få en förlängd studieplan ifall det behövs för att nå din examen. När det gäller att få arbete finns ingen lösning annat än att hitta en anställning om minst två år.

Skulle det inte komma en ny lag som gör det lättare att få permanent uppehållstillstånd?

Det finns ingen ny lag än. Det som har hänt är att regeringen har sagt att de vill att ungdomar som har haft uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet borde få ett år på sig att hitta jobb, istället för sex månader. De har också sagt att de tycker att en anställning på ett år borde räcka, istället för två år. Men dessa förslag har inte godkänts av de andra partierna i riksdagen. När detta skrivs i december 2020 så verkar det inte som att det kommer att bli någon ny lag som gör det lättare.

Vad händer om jag slutar jobbet efter att jag fått PUT?

Du kan byta jobb eller börja plugga efter att du har fått permanent uppehållstillstånd. Det finns ingen regel om hur länge du måste vara kvar på jobbet. Men FARR rekommenderar inte att du planerar att hoppa av ditt arbete direkt. Om du skulle anklagas för att ha fått uppehållstillståndet genom att luras (till exempel att det egentligen inte var en fast anställning) så skulle uppehållstillståndet kunna dras in.

Läs en mer detaljerad handbok om permanent uppehållstillstånd från Asylrättscentrum!

Läs mer om vad som gäller vid uppehållstillstånd för dig som studerar på gymnasial nivå på Migrationsverkets hemsida

Du som söker jobb eller har jobb att erbjuda för en ungdom, se arbetskraftsförmedlingen REDO, som förmedlar kontakt mellan arbetsgivare och ungdomar som behöver arbete.

Förlängning av uppehållstillstånd enligt nya Gymnasielagen

Denna webbplats använder kakor. Genom att fortsätta accepterar du användandet av kakor.   Lär dig mer